Algemene voorwaarden van Opdemast B.V.

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij” of “hen”.


Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Opdemast

de besloten vennootschap Opdemast B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2352AB) Leiderdorp aan Zijldijk 24B;

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden van Opdemast;

Dienst

de dienst die op de Website wordt aangeboden door Opdemast: het tonen van de uiting op de digitale reclamemast;

Intellectuele Eigendomsrechten

alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Klant

De natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

Overeenkomst

de overeenkomst tussen Klant en Opdemast die via de Website wordt gesloten op grond waarvan Klant de Dienst bij Opdemast koopt;

Partij(en)

Opdemast en/of Klant;

Privacy Statement

de privacyverklaring van Opdemast, die te vinden is op de Website;

Website

de website van Opdemast, waarop de Dienst wordt aangeboden.


Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Opdemast op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Opdemast kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant de Dienst niet meer bestellen.

3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Opdemast wijst deze uitdrukkelijk van de hand.


Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestel- en betalingsproces op de Website met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden en het voldoen van de betaling door Klant.

2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Opdemast nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

3. Opdemast is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

4. Aangezien de Dienst een gepersonaliseerde dan wel op maat uit te voeren Dienst betreft, geldt dat het herroepingsrecht (Artikel 6:230o e.v. BW) niet van toepassing is. Dit betekent dat er in dat geval geen beroep gedaan kan worden op de wettelijke bedenktermijn van veertien (14) dagen.


Artikel 4. Verplichtingen Klant bij gebruik Website en bestelling Dienst

1. Klant verplicht zich om aan Opdemast alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Opdemast nodig heeft om de Diensten te verrichten. Opdemast is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht. Wanneer Klant gegevens opgeeft, staat hij er tegenover Opdemast voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn bestelling verstrekt correct, volledig en actueel is.

2. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door Klant aangeleverde teksten en beeldmateriaal ter uitvoering van de Dienst. Het is Klant niet toegestaan teksten en beeldmateriaal aan te leveren ter uitvoering van de Dienst die:

i) in strijd zijn met relevante wet- en regelgeving;

ii) in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde. Onder vorenstaande wordt onder meer begrepen: misleidende, onrechtmatige, opruiende, aanstootgevende, beledigende, lasterlijke, discriminerende en incorrecte teksten en beeldmateriaal;

iii) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. In het bijzonder moet Klant ervoor zorgen dat Klant ofwel de eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten die in de Dienst worden opgenomen, ofwel dat Klant toestemming heeft van de eigenaar van die intellectuele eigendomsrechten;

iv) persoonsgegevens van een derde bevat, zoals diens adres, telefoonnummer, of e-mailadres, tenzij die persoon schriftelijke toestemming hiervoor heeft gegeven;

3. Indien Opdemast constateert dat sprake is van materiaal als bedoeld in lid 2 van dit Artikel, dan kan zij de uiting weigeren en voert zij de Dienst niet uit, dan wel staakt zij de Dienst, indien deze al was aangevangen. Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. Klant is aansprakelijk voor alle eventueel daaruit voortvloeiende schade en kosten.

4. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn opgegeven gegevens wordt gemaakt.


Artikel 5. Informatie, prijs en betaling

1. Opdemast is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, verschrijvingen of misinterpretaties op de Website.

2. Het is mogelijk dat Opdemast wijzigingen in de Dienst moet aanbrengen om wijzigingen in relevante wet- en regelgeving te verwerken of om technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld om een veiligheidsrisico aan te pakken.

3. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

4. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs.

5. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.

6. Bij de aanschaf van een Dienst op de Website wordt de prijs, inclusief BTW in rekening gebracht. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

7. Betaling van de prijs van de Dienst geschiedt via de door Opdemast ter beschikking gestelde betaalwijzen op de Website. Klant ontvangt een bestelbevestiging per e-mail.


Artikel 6. Annulering

1. Klant kan de bestelling tot uiterlijk 72 uur voor de overeengekomen datum waarop de digitale uiting zal worden getoond (Startdatum) kosteloos annuleren door een email te sturen aan info@opdemast.nl.

2. Klant ontvangt binnen 48 uur bevestiging van de annulering per email.

3. Opdemast vergoedt alle betalingen van Klant, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop Klant de annulering meldt.

4. Als Klant gebruikmaakt van zijn annuleringsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 7. Privacy

1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling worden (persoons)gegevens aan Opdemast verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Opdemast en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

2. De klant verklaart zich bekend en akkoord met het feit dat e-mailadressen en uitingen gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden van Opdemast.nl.


Artikel 8. Intellectueel eigendom

1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Klant aan Opdemast in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Klant. Klant verstrekt aan Opdemast een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Opdemast en/of haar licentiegevers berusten, blijven bij Opdemast en/of haar licentiegevers. Deze Intellectuele Eigendomsrechten mogen in geen geval worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor het creëren van een dienst van Opdemast. Opdemast en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Opdemast.

4. Klant vrijwaart Opdemast en haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten) die betrekking hebben op henzelf als ook op de foto’s of afbeeldingen van derden die zij toevoegen aan een Dienst.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Opdemast doet al het mogelijke om de Dienst op de juiste datum uit te voeren. Opdemast is echter niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor niet tijdige uitvoering van de Dienst.

2. Opdemast is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

3. Voor zover Opdemast aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs die Klant heeft betaald voor de Dienst.


Artikel 10. Slotbepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen en wanneer dit gebeurt, zal Opdemast de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden op de Website plaatsen.

2. Op iedere Overeenkomst tussen Opdemast en Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Indien enig artikel in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. Opdemast zal dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die Opdemast met deze Algemene Voorwaarden heeft, het dichtst benadert.

4. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

5. Klachten over uw aankoop of onze dienstverlening kunt u sturen naar info@opdemast.nl. Opdemast zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op uw klacht.

6. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Opdemast en Klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.


Versie: november 2022

Privacy Statement


Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: