Privacy Statement Opdemast B.V.


Met deze privacyverklaring laat Opdemast B.V. (Opdemast) jou weten welke gegevens Opdemast van u verzamelt en met welk doel zij dit doet. De privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door Opdemast worden aangeboden, zoals onze website (incl. webshop), mailingen en promoties. Persoonsgegevens die jij aan Opdemast verstrekt zullen wij vertrouwelijk en conform toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), behandelen.


1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Opdemast B.V., Zijldijk 24B, 2352AB, Leiderdorp, ingeschreven in het handelsregister met nummer 87542625.


2. Met welk doel verwerkt Opdemast persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens zodat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren, namelijk het mogelijk maken van de plaatsing van een uiting op een digitale reclamemast voor een bepaalde periode. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens bij bezoek aan onze website (www.Opdemast.nl) en bij het bestelproces via onze website. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering, de afwikkeling van betalingen en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van onze website en het verzenden van (email)nieuwsbrieven en promoties of winacties. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens voor statistische- en analysedoeleinden voor onder het verbeteren van de website.


3. Verwerkingsgrondslagen

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met jou sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden, zoals het kunnen aanbieden en promoten van onze diensten. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief, het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen en het plaatsen van cookies en web beacons vragen wij jouw toestemming. Jij kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken. Indien je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van jouw ouders of een wettelijk vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.


4. Welke persoonsgegevens verwerkt Opdemast?

Opdemast kan, voor zover noodzakelijk met het oog op voormelde doeleinden, in het bijzonder de volgende persoonsgegevens, van jou verwerken:


Website

Indien jij onze website bezoekt:

· Gegevens van jouw internetbrowser, besturingssysteem, de serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt, het device dat jij gebruikt en (een schatting van) jouw locatie;

· Gegevens over jouw bezoek aan en bestellingen via de website;

· Indien jij bent ingelogd: jouw accountgegevens zoals naam, woonplaats en e-mailadres;

· Cookies (zie verder onder 7);


Hiermee zorgt Opdemast ervoor dat de website goed werkt en jij deze optimaal kunt gebruiken. Ook zorgen wij er hiermee voor dat de website afgestemd kan worden op jouw voorkeuren.


Opdemast account

Je kan een account aanmaken op onze website. Als je een Opdemast account hebt, kunnen de volgende persoonsgegevens van jou worden verwerkt:

· Naam;

· Adresgegevens;

· E-mailadres;

· Telefoonnummer;

· Geboortedatum;

· Gegevens rondom transacties, zoals aankopen en betalingen.


Bij het aanmaken van uw account is het opgeven van jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en postcode verplicht. Jouw naam en e-mailadres hebben wij nodig om contact met u te hebben en uw account op naam te zetten. Jouw telefoonnummer gebruiken wij enkel zodat wij je bij wijzigingen van de door jou bestelde uiting telefonisch op de hoogte kunnen brengen. Jouw postcode is noodzakelijk om accounts van personen met dezelfde naam gemakkelijk te kunnen onderscheiden. Geboortedatum is optioneel.


Bestelling via Opdemast.nl (als gast)

Om een digitale uiting te kunnen plaatsen op de digitale reclamemast dient het bestelproces via de website Opdemast.nl te worden gevolgd. Daarbij kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Naam;

• Adresgegevens;

• E-mailadres;

• Telefoonnummer;

• Geboortedatum;

• Betalingsgegevens.


Jouw naam en e-mailadres hebben wij nodig om contact met je te hebben en jouw bestelling op naam te zetten. Jouw telefoonnummer gebruiken wij enkel zodat wij je bij wijzigingen van de bestelde uiting telefonisch op de hoogte kunnen brengen. Het opgeven van jouw telefoonnummer en geboortedatum is optioneel.


Digitale gepersonaliseerde uiting

Als je een digitale uiting maakt via de website, kan je hieraan persoonsgegevens toevoegen, zoals naam, foto (van jezelf en/of derden) en ander tekst- of beeldmateriaal. Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt om onze dienst, het plaatsen van de digitale uiting, mogelijk te maken en uit te voeren. Indien jij persoonsgegevens van een derde gebruikt, gaan wij ervan uit dat jij daar toestemming voor hebt van die derde persoon.


Marketing en communicatie

Wij streven ernaar onze communicatie zo relevant mogelijk voor jou te maken. Daarom is onze communicatie zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud – zoveel mogelijk en gewenst – afhankelijk van jouw voorkeuren.


Nieuwsbrief

Indien jij je opgeeft voor onze nieuwsbrief kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

· Naam;

· Contactgegevens zoals e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer;

· Interesses indien jij deze met ons deelt.


Gepersonaliseerde e-mails

Per e-mail delen wij graag nieuws, suggesties en acties met onze klanten. Als jij bij Opdemast een account hebt en/of één of meerdere bestellingen hebt geplaatst of indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij jou e-mails sturen met suggesties, informatie over onze diensten op basis van je aankopen. Je kan je hier altijd voor uitschrijven.


Promotie of winactie

Wanneer jij deelneemt aan een promotie of winactie, dan verwerkt Opdemast de volgende gegevens enkel om jouw deelname te registreren en/of te bevestigen:


· Naam;

· Contactgegevens zoals e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer;

· Als jij de winnaar bent, wordt jouw adres en/of emailadres verwerkt om de toegekende prijzen en/of voordelen aan jou toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Opdemast die zich bezighouden met deze acties. Dit is slechts anders indien jij toestemming hebt gegeven om jouw gegevens ook voor een ander doel te gebruiken.


Statistische- en analysedoeleinden

Wij analyseren informatie naar aanleiding van jouw klik-, zoek- en aankoopgedrag op onze website en in onze e-mails (nieuwsbrieven). Hiermee verkrijgen wij inzicht in onze klanten en hun gebruik van onze website en diensten. Deze analyses kunnen ook met behulp van derde partijen worden gedaan. Voor meer informatie over cookies die derden hiervoor op de website van Opdemast plaatsen, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.


Cookieverklaring.

Vragen en klachten

In verband met vragen en/of klachten, die telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post bij Opdemast terechtkomen, verwerken wij:

· Naam;

· Contactgegevens zoals e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer;

· De vraag en/of klacht en beantwoording hiervan;

· Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de vraag of klacht.

Al deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor degenen binnen Opdemast die zich bezighouden met de afhandeling van de vraag of klacht.


5. Wie ontvangen persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens in beginsel niet met derden. Opdemast kan derden inschakelen voor de uitvoering van haar diensten en andere doeleinden zoals hiervoor genoemd onder 2 (Doeleinden). Denk hierbij aan de ontwerpers die de uitingen maken, de aanbieder van betaaldiensten of een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden of die voor ons algemene data-analyses uitvoert. Voor zover deze partijen moeten worden aangemerkt als verwerker ingevolge de AVG, sluit Opdemast met deze partijen een verwerkersovereenkomst. Ook in relatie met andere partijen draagt Opdemast er zorg voor dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Opdemast zal jouw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. Opdemast deelt ook gegevens met derden indien zij hiertoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel.


6. Worden persoonsgegevens buiten de EER doorgegeven?

Jouw persoonsgegevens worden door Opdemast in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien doorgifte toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Opdemast ervoor zorg dat – voor zover de doorgifte niet plaatsvindt naar een land met een passend beschermingsniveau zoals bedoeld in artikel 45 AVG – passende waarborgen worden getroffen in overeenstemming met artikel 46 AVG of voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 49 AVG.


7. Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2. genoemde doeleinden dan wel overeenkomstig de duur zoals die in toepasselijke wet- en regelgeving is neergelegd.


8. Cookies en andere technieken

Opdemast maakt gebruik van cookies en andere technieken. Lees meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u uw voorkeuren kunt instellen in onze Cookieverklaring.


9. Beveiliging

Opdemast neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@opdemast.nl.


10. Wat zijn jouw rechten?

Jij hebt het recht om Opdemast te verzoeken om inzage in jouw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn heb jij het recht om wijziging of aanvulling hiervan te verzoeken. Ook heb jij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Opdemast te verzoeken om de gegevens te wissen. Daarnaast heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat jij ons kunt verzoeken om de gegevens te mogen ontvangen die wij van jou hebben, zodat jij die gegevens eenvoudig kunt doorgeven aan een andere dienstverlener. Onder bepaalde voorwaarden heb jij ook het recht op beperking van de verwerking, zodat er minder gegevens of (tijdelijk) geen gegevens van jou worden verwerkt. Voor zover de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, heb jij te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Indien jij gebruik wilt maken van de hiervoor genoemde rechten kan jij per brief of e-mail contact opnemen met Opdemast via de hieronder genoemde contactgegevens. Opdemast beslist binnen vier weken op jouw verzoek. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


11. Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Opdemast houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren jou dan ook om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.


12. Contact?

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van de hierboven genoemde rechten, kan je contact opnemen met Opdemast via: Opdemast B.V., Zijldijk 24B, 2352AB Leiderdorp. Of via: info@opdemast.nl.


Versie: oktober 2022Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: